Dodací podmínky

 • PRODEJCE
  Výhradním prodejcem předmětů vyobrazených na těchto internetových stránkách (na adrese http://eshop.pomocnetlapky.cz/) nebo prezentovaných při veřejných akcích u prodejního stánku jsou:

  Pomocné tlapky o.p.s., 
  V.Kratochvíla 1073, 332 02, Starý Plzenec.
  IČO: 26322641

  Kompletní kontaktní informace najdete v sekci kontakty.

 • CHARITATIVNÍ OBCHOD
  Pomocné tlapky o.p.s. jsou neziskovou organizací a veškerý výtěžek prodeje upomínkových předmětů jde na výcvik asistenčních psů a další naše činnosti. Více o těchto činnostech se můžete dozvědet na www.pomocnetlapky.cz. Z právního hlediska Pomocné tlapky o.p.s. tuto činnost provozují jako tzv. doplňkovou činnost se živnostenským listem. Nákupem zboží z tohoto obchodu přispíváte na charitativní činnost.

 • NABÍDKA ZBOŽÍ 
  Není-li uvedeno jinak, je zboží prezentované v nabídce je vždy skladem a Pomocné tlapky o.p.s. jsou současně výrobcem zboží. Na výrobu v některých případech přispívají další firmy, jejichž jména jsou uvedena v popisu nebo i přímo na zboží. V dalších případech obchod Pomocných tlapek reprezentuje sortiment jiných výrobců, jejichž jména jsou taktéž uvedena v popisech či přímo na zboží, podle charakteru zboží. Těmto firmám tímto děkujeme za podporu. V případě, že by bylo zboží náhle dočasně vyprodáno Vás budeme neprodleně informovat.

 • CENY ZBOŽÍ
  Ceny zboží se určují podle ceníku platného v den objednávky. V kontextu webstránek to znamená podle ceníku, který na webstránkách vidíte. Při větším odběru můžeme nabídnout množstevní slevy na základě dohody. Máte-li sjednánu množstevní slevu, poznamenejte to, prosím, při objednávání.

 • OBJEDNÁVKA 
  Veškeré objednávky jsou závazné. Objednávku lze podat pomocí online obchodu (http://eshop.pomocnetlapky.cz), případně na našem obvyklém e-mailu nebo písemně na adresu uvedenou v sekci Kontakty.

 • POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
  Po přijetí objednávky Vás budeme kontaktovat s potvrzením objednávky, obsahující její rekapitulaci. Toto potvrzení obvykle dostanete do dvou pracovních dnů na Vaši e-mailovou adresu. Pakliže jste je ani po dvou dnech neobdrželi, kontaktujte nás, abyste se ujistili, že Vaše objednávka došla nebo že například nejsme mimo kancelář.

 • ODESLÁNÍ ZBOŽÍ
  Zboží dodáváme jen na území České republiky. Od momentu odeslání objednávky můžete zásilku očekávat do 5 pracovních dnů. Zboží Vám až do domu přiveze PPL. V případě Vaší nepřítomnosti Vám bude zásilka oznámena a můžete si domluvit termín opětovného doručení (viz oznámení o uložení zásilky).

 • POŠTOVNÉ
  Za poštovné účtujeme jednorázový poplatek 110 Kč za každou zásilku (bez ohledu na množství zboží) a 39 Kč dobírku, tento poplatek je jasně identifikován během objednávání. Balné neúčtujeme.

 • PLATBA
  Zvolíte-li osobní odběr ve Starém Plzenci zboží zaplatíte při převzetí v hotovosti. Zboží zaslané na dobírku prostřednictvím kurýrní služby PPL platíte hotově při převzetí.

 • DAŇOVÝ DOKLAD
  Společně se zbožím dostanete i daňový doklad o nákupu zboží. Daňový doklad si ponechte pro případ reklamace. Reklamace Vám bez něj nemůže být uznána.

 • ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
  2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů:
  • ode dne převzetí zboží,
  • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
  • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
  1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
  1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
  2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
  3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
  5. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

   

 • REKLAMACE (PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ)
  1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  2. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
  • výměnu za nové zboží,
  • opravu zboží,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstoupit od smlouvy.
  1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
  • pokud má zboží podstatnou vadu,
  • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  • při větším počtu vad zboží.
  1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
  3. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
  4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
  6. Volbu způsobu reklamace má kupující.
  7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 • OCHRANNÉ ZNÁMKY 
  Logo a název Pomocných tlapek o.p.s. jsou ochrannými známkami an není proto dovoleno je bez souhlasu Pomocných tlapek o.p.s. jakkoli reprodukovat. Zboží s logem Pomocných tlapek můžete zakoupit pouze prostřednictvím našeho obchodu nebo při veřejných akcích.

 • OCHRANA OSOBNÍCH DAT
  Pomocné tlapky o.p.s. jsou registrovány Úřadem pro ochranu osobních údajů. Při styku se zákazníky našeho obchodu dodržujeme stejně přísné zásady ochrany soukromí jako při práci s našimi klienty nebo sponzory. Vaše osobní data jsou uchována v bezpečí a zpracovávána pouze lidmi vázanými mlčenlivostí. Vaše kontaktní informace neprodáváme ani nevyměňujeme se třetí stranou. Vždy nám jde o 100% spolehlivost našich služeb - jak klientům, tak veřejnosti.